Rajahdysvaarallinen huoltoasema

Koska Euroopan unionin alueilla oli voimassa muita turvallisuusmääräyksiä, päätettiin yhdenmukaistaa määräykset. On otettu käyttöön ATEX-vaatimukset, jotka viitataan räjähdysalttiiden alueiden ja tuotantolaitteiden menestykseen näillä alueilla. Näiden muutosten tarkoituksena on rajoittaa riski kokonaan tai poistaa se, mikä rajoittuu vaikutusten käyttöön tiloissa, joissa voi olla räjähdysvaara, ts. EX-alueilla.

EX-vaatimukset tai tarkemmin sanottuna direktiivi määrittelevät vaatimukset, jotka tietyn tuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiilla alueilla, on täytettävä. Laitoksen päätarkoitus on standardisoida työkalujen ja suojamenetelmien vaatimustenmukaisuusmenettelyt nykyisillä räjähdysvaarallisilla alueilla ja varmistaa niiden helppo kulku Euroopan unionissa.Nämä tiedot kattavat kaikki sähköiset ja muut kuin sähkölaitteet ja suojajärjestelmät, joita käsitellään räjähdysalttiilla alueilla. ATEX-vaatimuksia sovelletaan myös turvallisuus-, lentämis- ja hallintalaitteisiin, joita tarjotaan räjähdysalttiiden ympäristöjen ulkopuolella. Niiden ei tarvitse käyttää omia toimintojaan, mutta ne edistävät siellä käytettävien työkalujen ja suojamenetelmien turvallista toimintaa.Direktiivissä määritellään ja mahdollisuus osoittaa tuotteen olevan ATEX-vaatimusten mukainen. Näitä toiveita toteuttavien tuotteiden, ts. Periaatteen kanssa yhdenmukaistettujen standardien, on myös vastattava sen todellisia vaatimuksia. Totuuksien soveltaminen ei ole välttämätöntä, mutta noudattamismenettely on jo niin. Kyse on siitä, että Euroopan komissio ilmoituksen tekijä noudattaa periaatteessa. Poikkeamia voi syntyä luokan 3 sähkölaitteiden sekä kategorian kahden ja kolmen muun kuin sähkölaitteen onnistumisesta.Jos näitä poikkeuksia vaaditaan, vaatimustenmukaisuusvakuutus antaa tämän laitteen valmistajalle ilman ilmoitetun laitoksen osallistumista. Toiveita kuitenkin havaitaan, myös sama valmistaja on tietoinen sellaisesta asiasta asettaessaan tuotteensa sivustolle.Jos päävaatimuksia vaaditaan, ne ovat siksi sähköisten ja muiden kuin sähkölaitteiden sertifiointia, itsesertifiointi, työvaatimukset ja ammatti Euroopan unionissa pakollisessa muodossa, joka on avainhenkilö.